Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο ακόλουθος σύνδεσμος οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ:

http://masters.minedu.gov.gr/

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε βασικές πληροφορίες για το κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Ενδέχεται κάποια Προγράμματα να μην έχουν καταχωρηθεί ακόμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Προγραμμάτων καθώς και πληρέστερες πληροφορίες για αυτά μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Τμημάτων.

Τον πλήρη κατάλογο με τα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης για το 2020-21 θα τα βρείτε εδώ.


ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών θα πρέπει να τα αναζητήσετε στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Τμημάτων. Το βασικό Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές στην Ελλάδα θα το βρείτε στο Νόμο 4485/2017 (άρθρα 38-43). Για κάθε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ ο αντίστοιχος Κανονισμός Σπουδών.

Σε γενικές γραμμές:
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν :

  • οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής
  • οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017
  • τυχόν ειδικές περιπτώσεις μη κατόχων Δ.Μ.Σ. που προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του εκάστοτε Τμήματος

Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι τρία ημερολογιακά έτη και οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ετήσιο αναλυτικό υπόμνημα για την πρόοδο της διατριβής.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.