Τμήμα Ψυχολογίας

Πληροφορίες  :

Επιστημονική Υπεύθυνη: Παναγιώτα Δημητροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο
: 28310-77529
E-mail:p.dimitropoulou@uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψυχολογίας: Ιστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος  Ψυχολογίας

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 258/14.09.2016