Τμήμα Χημείας

Πληροφορίες :

Επιστημονικά υπεύθυνος: Μήλιος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο:  2810 545099
E-mail: komil@uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Χημείας: Ιστοσελίδα 

Κριτήρια Επιλογής  Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος την 04.06.2018.