Τμήμα Φυσικής

Πληροφορίες :

Επιστημονικά υπεύθυνη:  Βασιλική Παυλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Tηλέφωνο:
2810-394211
Fax:
2810-394301
E-mail: pavlidou@physics.uoc.gr

Διοικητική Υποστήριξη: Ελευθερία Παττακού, Μέλος ΕΤΕΠ
T
ηλέφωνο:
  2810 394300 -4321
E-mail: 
pattakou@physics.uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φυσικής : Iστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής  Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φυσικής

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Ημερομηνία 11.06.2018