Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.)

Πληροφορίες :

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βασιλική Τσούρτου , Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 28310 77202
E-mail: vtsourtou@uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών :  Ιστοσελίδα 

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος  Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 182/29.03.2017