Τμήμα Φιλολογίας

Πληροφορίες  :

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Εμμανουήλ Πατεδάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο
: 2831 077283

E-mail: patedakis@phl.uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φιλολογίας: Ιστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος  Φιλολογίας

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 13/22.06.2018