Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Πληροφορίες :

Επιστημονική υπεύθυνη: Αρανίτου Ευαγγέλια, Επίκουρη
Τηλέφωνο: 2831077461
E-mail:  aranitou@pol.soc.uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης: Ιστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος  Πολιτικής Επιστήμης

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 149/16.02.2016