Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος:  Εμμανουήλ Τζανάκης,  Επίκουρος Καθηγητής
Tηλέφωνο: 28310-77494

Φαξ: 2831077467
E-mail:  tzanakism@uoc.gr

Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Κοινωνιολογίας: Ιστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 315/29.03.2017