Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολoγίας Υλικών

Πληροφορίες :

Επιστημονικά Υπεύθυνος : Τυλλιανάκης Εμμανουήλ, Μέλος ΕΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 2810 394287
E-mail: praktiki@materials.uoc.gr, tilman@materials.uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) :  Ιστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής  Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ)

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 126/22.06.2018