Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλειος Δ. Οικονομίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 28310 77657
Fax:  28310 77654
E-mail: vasoikon@edc.uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης : Ιστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Παιδαγωγικού Τμήματος  Προσχολικής Εκπαίδευσης

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 540/03.05.2017