Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πληροφορίες :

Επιστημονικός υπεύθυνος: Κουρκούτας Ηλίας, Καθηγητής
T
ηλέφωνο: 2831077647
E-mail:
hkourk@edc.uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης: Ιστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 470/29.03.2017