Τμήμα Υπολογιστών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης – 1ος Κύκλος 2017-18

 

Σας ενημερώνουμε ότι, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης – 1ου Κύκλου,

παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 5/12/2017.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης

Στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, έχουν διατεθεί τριάντα πέντε (35) θέσεις πρακτικής άσκησης από το Πανεπιστήμιο στο Τμήμα για την χρονική περίοδο από 1/11/2017 έως 31/10/2018. Παρακαλούμε οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση σ’ αυτήν την χρονική περίοδο να αποστείλουν την αίτησή τους μέχρι και 1/12/2017.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις στον 1ο κύκλο δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων, θα ακολουθήσουν επιπρόσθετοι κύκλοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι να καλυφθούν όλες οι θέσεις.
A. Ελάχιστα Κριτήρια Συμμετοχής
Για όλες τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές του Προγραμμάτος Προπτυχικαών Σπουδών (ΠΠΣ) που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια (ελάχιστες απαιτήσεις):
i. επιτυχής συμπλήρωση εκατό είκοσι (120) ECTS μαθημάτων κορμού,
ii. ορισμός και συναίνεση του επόπτη καθηγητή για την Πρακτική Άσκηση,
iii. δεν έχει υπάρξει παράβαση/παρατυπία του φοιτητή η οποία έχει απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
B. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος και παραλαμβάνουν επιβεβαίωση παραλαβής στον ιδρυματικό τους λογαριασμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Γ. Δικαιολογητικά
1. Αίτηση φοιτητή στο σύνδεσμο: http://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=work_experience&openmenu=demoAcc3&lang=gr
2. Aναλυτική βαθμολογία στη οποία να αναγράφονται τα εξής:
i. Συνολικές μονάδες ΕCTS που ο/η φοιτητής/τρια έχει συμπληρώσει από επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων
ii. Μονάδες ΕCTS που ο/η φοιτητής/τρια έχει συμπληρώσει από επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων κορμού
iii. Συνολικός Μέσος όρος βαθμολογίας
iv. Μέσος όρος βαθμολογίας σε μαθημάτων κορμού
v. Εξάμηνο φοίτησης
vi. ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης
3. Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος που να βεβαιώνει ότι δεν έχει υπάρξει παράβαση/παρατυπία κατά τη διάρκεια της φοίτησης του/της φοιτητή/ριας η οποία έχει απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα επιθυμεί να αξιολογηθεί η αίτησή του βάσει κονωνικο-οικονομικών κριτηρίων, θα πρέπει να αιτηθεί την υπαγωγή σε αυτή την κατηγορία (συμπληρώνοντας το κατάλληλο πεδίο της αίτησης) και να καταθέσει μαζί με την αίτηση τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως έχουν τεθεί για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης1.
Δ. Κριτήρια Επιλογής
Για τις 35 θέσεις πρακτικής άσκησης που διατίθενται, εκτός από μία, η επιλογή των φοιτητών/τριών για εκπόνηση πρακτικής άσκησης γίνεται βάσει της κατάταξης των υποψηφίων όπως αυτή προκύπτει από τον παρακάτω τρόπο:
1. Μονάδες ΕCTS που ο/η φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς: (10 * #ECTS/240) * 0,25
2. Γενική βαθμολογία: Μέσος όρος βαθμολογίας * 0,25
3. Βαθμολογία μαθημάτων κορμού: Μέσος όρος βαθμολογίας * 0,25
4. Πρόοδος στις σπουδές (ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης): (#ECTS/240)/(εξάμηνο σπουδών/8) * 0,25
Για μια (1) θέση πρακτικής άσκησης (από τις 35 που διατίθενται), η επιλογή θα γίνεται βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Αν η θέση αυτή δεν καλυφθεί στον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων, θα παραμείνει ανοικτή στο δεύτερο κύκλο.
Σε περίπτωση που κάποια από τις δύο κατηγορίες έχει λιγότερους υποψηφίους από τις θέσεις που προβλέπονται στην κατηγορία αυτή στο δεύτερο κύκλο (ή σε επόμενους κύκλους), οι αντίστοιχες θέσεις μπορούν να δοθούν σε υποψηφίους της άλλης κατηγορίας, εφόσον πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Η παρούσα πρόσκληση έχει δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος:

http://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?content=work_experience&openmenu=demoAcc3&lang=gr
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και τη διαδικασία ενστάσεων παρέχονται στο:

http://www.csd.uoc.gr/CSD/uploaded_files/Plhrofories%20Praktikhs%20Askhshs_final.pdf

 

Ανακοίνωση σε μορφή pdf

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.