Μερική άρση αναστολής Πρακτικής Άσκησης

Επιλεγμένα

Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Δείτε αναλυτικά  την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 στο ΦΕΚ 1699/Β/5-5-2020

Αναστολή διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών

Επιλεγμένα

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η αναστολή διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών επ΄ αόριστον.  Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα ξεκινήσει μόνο μετά από σχετική οδηγία επανέναρξης  από το Υπουργείο Παιδείας.

Απαγόρευση διεξαγωγής Πρακτικών Ασκήσεων έως 10.4.2020

Επιλεγμένα

Σας ενημερώνουμε για την νέα απόφαση με την οποία απαγορεύεται προσωρινά η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.

 Δείτε αναλυτικά την υπ” αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-3-2020 ΚΥΑ.

 

 

Αναστέλλεται η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έως 24/3/2020

Επιλεγμένα

Με την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄783) επιβλήθηκε, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της ημεδαπής για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα συνολικότερα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Πολιτεία, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ανωτέρω προσωρινή απαγόρευση, αναστέλλεται η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης τόσο των προπτυχιακών, όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ.

Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης μετά το πέρας της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι. δύναται να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της απαγόρευσης και έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση διεξαγωγής αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κάθε πρόγραμμα σπουδών των Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων ειδικών ρυθμίσεων στους επιμέρους Κανονισμούς των προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι..

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις οδηγίες παρακάτω:

Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών.

Απαγόρευση Πρακτικής Άσκησης σε σχολικές και υγειονομικές μονάδες κατά το διάστημα 11/3/2020-24/3/2020

Επιλεγμένα

Σε συνέχεια επιστολής του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» γίνεται ξεκάθαρο ότι το μέτρο απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία περιλαμβάνει και την Πρακτική Άσκηση σε σχολικές και υγειονομικές μονάδες κατά το διάστημα 11/3/2020 έως 24/3/2020.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις οδηγίες:

«Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»

 

 

 

Μερική άρση αναστολής της Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Δείτε αναλυτικά  την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 στο ΦΕΚ 1699/Β/5-5-2020

Τμήμα Υπολογιστών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης – 3ος Κύκλος 2019-2020

Παρακαλούμε δείτε την σχετική ανακοίνωση για συμμετοχή των φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης-3ος Κύκλος εδώ

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 6/4/2020-2ος Κύκλος εκτός ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους Φορείς (και όχι από δημόσιους πόρους), διατίθενται 25 θέσεις πρακτικής άσκησης που μπορούν να ξεκινήσουν τη χρονική περίοδο από 1/5/2020 έως 31/10/2020. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση σ’ αυτήν τη χρονική περίοδο καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 6/4/2020.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τμήματος για Παράταση

Πρακτική Άσκηση και Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Όπως γνωρίζετε με την πρόσφατη ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783/10.3.2020) αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων  των Πανεπιστημίων κατά την περίοδο 11/3/2020 έως 24/3/2020. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα αναστέλλονται οι πάσης  φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο.

Το παραπάνω μέτρο δεν επηρεάζει τους φοιτητές/τριες που υλοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) σε Φορείς υποδοχής, εφόσον δεν αναστέλλεται η λειτουργία τους.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά την περίοδο 11/3/2020 έως 24/3/2020, ως διοικητική υπηρεσία του ΠΚ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά με τις παρακάτω τροποποιήσεις:

  • Η επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες θα γίνεται αποκλειστικά τηλεφωνικά, με email ή κατόπιν συνεννόησης με τηλεδιάσκεψη.
  • Αν είναι απαραίτητη η παράδοση εγγράφων αυτό θα γίνεται μόνο αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Email επικοινωνίας: placement@edu.uoc.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο Ρέθυμνο.

κ. Άννα-Μαρία Παυλάκι , Τηλ. +2831077709, e-mail: pavlaki@edu.uoc.gr

κ. Μαρία Μάζη, Τηλ. +2831077958, e-mail: maria.mazi@edu.uoc.gr

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο Ηράκλειο

κ. Έλενα Χαριτάκη, Τηλ. +2810393288, e-mail: paher@uoc.gr

 

 

Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) της GOLDEN Hotels & Resorts

Η GOLDEN Hotels & Resorts, η δυναμικά αναπτυσσόμενη αλυσίδα ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών στην Κρήτη, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα φοιτητή/τρια για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Department).

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε εδώ μπορείτε να να δείτε την ανακοίνωση-αγγελία.